Search

మాస్టారు మాస్టారు Song Lyrics in Telugu|| Mastaaru Mastaaru Song Lyrics in Telugu

శీతాకాలం మనసు నీ మనసున చోటడిగిందే సీతకుమల్లె నీతో అడుగేసే మాటడిగిందే నీకు నువ్వే గుండెలోనే అన్నదంతా విన్నాలే అంతకన్నా ముందుగానే ఎందుకో అవునన్నాలే ఇంకపైన నీకు నాకు ప్రేమ పాటాలే మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు ఏవైపు పోనీవే నన్ను కాస్తైనా ఏకంగా కనుపాప మొత్తం నువ్వేనా ఇష్టంగా ఏ […]

Vaaney Vaaney Song lyrics in Telugu

vaaney vaaney tamil song lyrics in telugu

మాఙ్కల్యమ్ తంథునానే మమ జీవన హేతున కంతే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ సరధాదత్ సధమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ తర రర తర రర రారా జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ తారా రారా రా రా జుమ్ జుమ్ జుమ్ వానే.. వానే వానే వానే నాన్ ఉన్.. మేగం తానే ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ జుమ్ జుమ్ జుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ ధుమ్ […]

Marana Mass lyrics in Telugu

Marana Mass lyrics in Telugu - Anteenti-com

రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి లాగ రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి లాగ టచ్ చేయకుండ చూసే దూరంగామరియాదా పోకుండా తిరిగొచ్చే బెగా గట్టా నడిచి వచ్చి గేటులన్ని దాటుకోస్తేగిట్టా దడలు పుట్టి దమ్ము దామారేస్లీవు మడత పెట్టి కాలర్ యెగరేసుకొస్తూజూలు విదిలిస్తే ఝుమ్ము ఝుమారే మరణం మాసు మరణం టఫ్ తరుణంఅతడి పేరే మనకు శరణంమాసు మరణం టఫ్ తరుణంస్టెప్పులేసి కిరణం రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి […]

Adi Penne lyrics in Telugu

అడి పెన్నే ఒరు మురై నీ సిరితాల్ఎన్ నెంజుకుల్లే మరై అడుక్కుమ్అడి పెన్నే ఓరు మురై నీ సిరితాల్ఎన్ నెంజుకుల్లే మరై అడుక్కుమ్ ఎన్ ఎనాదు ఇదయంతుడిక్కుమ్ ఇసైయిల్కవిధై ఒండ్రై ఎరుతిరునాయిఅధై విరుయిల్ కోర్తు ఉయిరిన్ ఉల్లెపార్వైయాలే సోల్గిరాయ్ ఉన్నోడు నానుం వారాఉన్నోడు నానుమ్ సాగఉన్ మాడి సాయవాఉన్ మాడి సాయవా ఉన్ పార్వై ఎన్నై కొల్లాసైంధేనే నానుమ్ మెల్లనీతన్ ఎన్ మన్నవనీతన్ ఎన్ మన్నవా ఓ…. ఉనదు సిరిప్పినిల్సీతరుం అర గినైపూక్కల్ రసితే వాసం పిరంద […]

Kuku Kuku song lyrics in Telugu

కుకూ కుకూ తథా తథా కల వెట్టికుకూ కుకూ పొందుల యారు మీన్ కోత్తికుకూ కుకూ తన్నియిల్ ఒడుమ్ తవలైక్కికుకూ కుకూ కంబలి పూచి తంగచి అల్లిమలర్ కోడి అంగధమేఓతర ఓతర సంధానమేముల్లై మలర్ కోడి ముత్తారమేఎంగూరు ఎంగూరు కుత్తలమే సురుక్కు పయ్యమ్మ వెత్తల మట్టయ్యమ్మసోమంద కాయమ్మ మఠం కొట్టుయమ్మతైయమ్మ తైయమ్మ ఎన్నా పన్నా మాయమ్మవల్లియమ్మ పేరండి సంగధియ కెల్లెండికన్నడియ కనమ్ది ఇంధర్రా పేరండి అన్నక్కిలి అన్నక్కిలి ఆది అలమరక్కెల వన్నక్కిలినల్లపాడి వజచొల్లి ఇంత మన్న కొడుతానే […]

Thangamagan – Enna Solla song lyrics in Telugu

ఎన్న సొల్ల, యేదు సొల్లాకన్నోడు కాన్ పెసా, వార్తా ఇల్లా ఎన్నెన్నవో ఉల్లుకుల్లావెల్ల సొల్లామాఎన్ వెక్కం తల్లా చిన్న చిన్న ఆసాఉల్ల తిక్కి తిక్కి పెసామల్లిగాపో వాసంకొంజం కఠోడ వీసాఉతు ఉతు పార్కానెంజిల్ ముత్తు ముత్త వేర్క పుతం పుదు వాజ్హాకయెన్నా ఉన్నోడు సెర్కా. ఎన్నోడు నీ ఉన్నోడు నేనుఒన్రోడు మనం ఒండ్రగుం నాళ్ఎన్నోడు నీ ఉన్నోడు నాన్ఓండ్రగుం నాళ్ (2) సొల్లమాల్ కొల్లమాల్నెంజోడు కాదల్ సెరానెంజోడు కాదల్ సెరామూచు ముట్టుదే ఇన్నాళుమ్ ఎన్నాళుమ్కై కోర్తు పోగుమ్ […]

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

error: Content is protected !!