in , ,

Kuku Kuku song lyrics in Telugu

All the lyrics and content that we publish here are owned by the respective owners. The information you see here is only for educational usage only. For any complaints or removal please writ us at anteenti.com@gmail.com

కుకూ కుకూ తథా తథా కల వెట్టి
కుకూ కుకూ పొందుల యారు మీన్ కోత్తి
కుకూ కుకూ తన్నియిల్ ఒడుమ్ తవలైక్కి
కుకూ కుకూ కంబలి పూచి తంగచి

అల్లిమలర్ కోడి అంగధమే
ఓతర ఓతర సంధానమే
ముల్లై మలర్ కోడి ముత్తారమే
ఎంగూరు ఎంగూరు కుత్తలమే

సురుక్కు పయ్యమ్మ వెత్తల మట్టయ్యమ్మ
సోమంద కాయమ్మ మఠం కొట్టుయమ్మ
తైయమ్మ తైయమ్మ ఎన్నా పన్నా మాయమ్మ
వల్లియమ్మ పేరండి సంగధియ కెల్లెండి
కన్నడియ కనమ్ది ఇంధర్రా పేరండి

అన్నక్కిలి అన్నక్కిలి ఆది అలమరక్కెల వన్నక్కిలి
నల్లపాడి వజచొల్లి ఇంత మన్న కొడుతానే పూర్వకుడి
కమ్మంకర కానియెల్లం పడిత్ తిరింజనే అధికుడి
నయీ నారీ పూనైకుంధన్ ఇంధ ఎరిక్కోలం కూడా సొంతమ్మది

ఎంజాయి ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

ఎంజాయి ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

కుకూ కుకూ ముత్తయ్య పోడుమ్ కోజిక్కు
కుకూ కుకూ ఒప్పనై యరు మైయిలుక్కు
కుకూ కుకూ పచ్చయ్య పూసుం పసిక్కు
కుకూ కుకూ కుచ్చియ అడుక్కున కూటుక్కు

పాడు పట్ట మక్క వరప్పు మెట్టుక్కర
వెర్వతన్ని సొక్క మినుక్కుం నట్టుక్కర
ఆకట్టి కరుప్పట్టి ఊదంగోలు మన్నుచట్టి
అథోరం కూడుకట్టి ఆరంబిచ్చ నగరీగం
ఝన్ ఝన ఝణక్కు ఝన మక్కలే
ఉప్పుకు చప్పు కొట్టు ముత్తైకుల్ల సత్తుకొట్టు
అత్తైక్కు రత్తంగ్కొట్టు కిట్టిపుల్లు వెట్టు వెట్టు

నాన్ అంజు మరణం వాలర్థేన్
అజగన తొట్టం వచ్చెన్
తొట్టం సెజితళుమ్ ఎన్ తొండ నానైయలయే

ఎన్ కడలే కారయే వనమే సనమే
నేలమే కొలమే ఎడమే తాడమె

ఎంజాయి ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

ఎంజాయి ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

పట్టన్ పూట్టన్ కథా బూమి
ఆటం పొట్టు కట్టుం సామి
రతీనంద సుత్తి వంద సేవ కూవుచు
అడు పొట్టు వచ్చా ఈచంధనే కదా మరీచు
నమ్మ నాద మరీచు ఇంధ వీడ మరీచు

ఎన్నా కోరా ఎన్నా కోరా
ఎన్ సీని కరుంబుక్కు ఎన్న కోరా
ఎన్నా కోరా ఎన్నా కోరా
ఎన్ చెల్లా పెరండిక్కు ఎన్న కోరా

పంధాలుల్ల పావర్క పంధాలుల్ల పావర్క
వెధకల్లు విట్టురుక్కు వెధకల్లు విత్తురుక్కు
అప్పన్ అథ విత్తదుంగో అప్పన్ అథ విత్తంధుంగో

ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని ఆనందించండి
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

ఎంజాయి ఎంజామి వాంగో వాంగో ఒన్నగిని
అమ్మా యి అంబారీ ఇంత ఇంధ ముమ్మారి

Song name Enjoy Enjaami
Singer (s)

Arivu, Dhee

Lyrics

Arivu, Dhee

Music Director

Santhosh Narayanan

Release Date March 7, 2021
Director Amith Krishnan
Album Name Enjoy Enjaami

What do you think?

Written by AnteEnti

Thank you for visiting Anteenti.com . I'm a huge fan of Telugu Language songs and lyrics. In this website I'm publishing the Telugu and other language lyrics that I like the most and latest songs lyrics as well. Please share my website to your friends and Telugu language lovers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Acha Telugu adapilla song lyrics in Telugu

Adi Penne lyrics in Telugu