Search

Nayan song lyrics in Telugu

పల్లవి: మేరీ నా సునే యే దిల్ మేరాతేరే పిచే పాగల్ హై రోక్ నా రుకే యే దిల్ మేరాజానే కైసీ హల్చల్ హై కి మేరీ సాన్సన్ మెయి తుఎహ్సాసన్ మెయి తుహర్ హన్సీ మే మేరే బాస్ హై తు నయన్ నే బంద్ రాఖినే మె జయారాతమ్నే జోయా చే ||2|| తుమ్ హాయ్ తుమ్ హో మేరీ సాన్సన్ మేహాన్ హో ఖైలాన్ మెయిన్ నయన్ నే బంద్ రాఖినే […]

Hona Mere Lyrics in Telugu | Dhvani Bhanushali

మేరా పాత క్యూన్ తుమ్నే పూఛా నహీజో ఖో గయా క్యూన్ తుమ్నే ధూండా నహీ సామ్నే హూఁ బైతీ రహుఁ కబ్ తక్ బతావో ముఝేమేరీ తరఫ్ ముడ్డ్ భీ జావో ఐసే నా రెహనా ముఝేహోనా మేరే తుమ్ అభి క్యూన్ హో గయే అజ్నాబీ కిస్ సే బాతే కరు తుమ్ హో తో మైం భీ హూన్జానా హీ థా తో తుమ్ పెహ్లే ఈజ్ దిల్ సే జాతే నాహమ్ […]

Mera Banega Tu Lyrics in Telugu – Liger | Vijay Devarakonda

తూ జిస్ భీ జగహ్ పే బర్సెగావో దరియా బాన్ జాయేగాతు ఖ్వాబ్ మే భీ జో ఆయేగా తోఅంఖియాన్ రంగ్ జాయేగా హోగా తో చాంద్ భీదూజా కహిన్ఏక్ హై దునియా మే తు మైనే సోచా నా థాఏక్ దిన్ యారా మేరా బనేగా తూజబ్ తక్ సాన్సేన్ హైహై యే వాద దిల్ మే రహేగా తూ మైనే సోచా నా థాఏక్ దిన్ యారా మేరా బనేగా తూజబ్ తక్ సాన్సేన్ […]

Dupatta Tera Sat Rang Da Hindi Lyrics in Telugu Jugjugg Jeeyo

ముండెయ ను బడా తాడ్ఫ్ వేని మార్ ముకవేదుపట్టా తేరా సత్రంగ్ దా సోహ్నియేదుప్పట తేరా సత్రంగ్ దా హీరియే సడ్డె దిల్ ను వీ చైన్ నా ఆవేని అగ్ లయీ జావేదుపట్టా తేరా సత్రంగ్ దా సోహ్నియేదుప్పట తేరా సత్రంగ్ దా హీరియే హో ఘుమ్డి ఏ బాంకే తూ రాణి బల్లియేహాన్ తేరీ మేరీ బాను కోయీ కహానీ బల్లియేహాఁ ఘుమ్డి ఏ బాంకే తూ రాణి బల్లియేతేరి మేరీ బాను కోయి […]

Rowdy baby Telugu song lyrics in Hindi

Rowdy baby Telugu song lyrics in Hindi हे ना नाटूकोदिवेना क्यूट जोडीवेनी बुज्जी पप्पी नेटेक मि टेक मि अरे नी चिलका मुक्केना गुंडेकी हुक येनुव केको केकेटॉक मि टॉक मि हे मनमाधा राजःना मदाता काज:मुधिलिस्थनु आज:मस्तू मसाला मजा अरे मास मरानीना आकाशवाणीना हार्ट की बोनीनी ऑटो धे पोनी रा मनम लॉन्ग ड्राइव ये पोधामऊरा मास’उ […]

Zara Zara Hindi song lyrics in Telugu

Zara Zara Hindi song lyrics in Telugu

జరా జరా బెహెక్తా హై… మెహెక్తా హైఆజ్ తో మేరా తాన్ బదన్… మెయిన్ ప్యాసి హూన్ముఝే భర్ లే… అప్నీ బాహోన్ మే జరా జరా బెహెక్తా హై… మెహెక్తా హైఆజ్ తో మేరా తాన్ బదన్… మెయిన్ ప్యాసి హూన్ముఝే భర్ లే… అప్నీ బాహోన్ మే హై మేరీ కసమ్ తుజ్కో సనమ్… దోర్ కహిన్ నా జాయే దూరి కెహ్తీ హైన్… పాస్ మేరే ఆజా రే యుహీ బరస్ బరస్… […]

Enna Sona song lyrics meaning in Telugu

ఎన్న సోన క్యూన్ రబ్ నే బనాయాఎన్న సోన క్యూన్ రబ్ నే బనాయాఎన్న సోన క్యూన్ రబ్ నే బనాయాఎన్న సోన క్యూన్ రబ్ నే బనాయా దేవుడు నిన్ను ఇంత అందంగా ఎందుకు సృష్టించాడుదేవుడు నిన్ను ఇంత అందంగా ఎందుకు సృష్టించాడుదేవుడు నిన్ను ఇంత అందంగా ఎందుకు సృష్టించాడుదేవుడు నిన్ను ఇంత అందంగా ఎందుకు సృష్టించాడు ఆవన్ జవాన్ తే మెయిన్ యారా ను మనవాన్ఆవన్ జవాన్ తే మెయిన్ యారా ను మనవాన్ […]

Gananayakaya song lyrics in Telugu

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి..గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి…గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహి…ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహిగజేశానాయ బాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహిగజేశానాయ బాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి గాన చతురాయ గాన ప్రాణాయ గానాంతరాత్మనే…గానోత్సుకాయ గానమత్తాయ గానోత్సుక మనసే…గురుపూజితాయ గురుదైవతాయ గురుకులస్థాయినే…..గురువిక్రమాయ గుహ్యప్రవరాయ గురవే గుణగురవే…. గురుదైత్య కలక్షేత్రె… గురుధర్మ సదారాధ్యాయ…గురుపుత్ర పరిత్రాత్రే… గురుపాఖండ ఖండ కాయ….. గీతసారాయ గీతతత్వాయ గీతగోత్రాయ ధీమహి…గూఢగుల్ఫాయ గంధమత్తాయ గోజయప్రదాయ […]

Jimmy Jimmy aaja song lyrics in Telugu

జిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజాజిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజా ఆజారే మేరే సాథ్, యే జాగీ జాగి రాత్పుకరే తుజే సున్ , సునాడే వోహి ధున్ జిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజాజిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజా ఆజారే మేరే సాథ్, యే జాగీ జాగి రాత్పుకరే తుజే సున్ , సునాడే వోహి ధున్ జిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజాజిమ్మీ జిమ్మీ […]

Vasuthe Hindi song lyrics in Telugu

Lyrics in Telugu Song Vaaste Singers Dhvani Bhanushali & Nikhil D’Souza Music Tanishk Bagchi Lyrics Arafat Mehmood Label T-Series వసుతె జాన్ బి దూన్మై గవాఁ ఇమాన్ బి దూకీస్మతో క లిఖ మోడ్ దూబదలే మెయిఁ మై తేరేజో ఖుదా ఖుద్ బి దెజన్నతే సచ్ కాహుం చ్చోడ దూ తుంసె జయద మై న జాను,తుంసె ఖుద్ కో మై పెహచానుతుంసె బస్ మై అప్నా మాను, […]

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

error: Content is protected !!