Miles of love lyrics Telugu | Teliyade Teliyade Song Lyrics In Telugu

తెలియదే తెలియదే ఇదివరకెపుడైనమనసుకే ప్రేమొకటుందనినిజమిదే రుజువిదే ఎదలో మొదలైంది అలజడే ఏమౌనో అనిపరిచయమొక వింతగా మలిచేను కలిసేంతగామరి మరి తలచే నిన్నిలా మరవలేనంతఅడుగులు ఎటు సాగిన అడుగును నిను తెలుసునాగడిచిన మన సమయము నిజముగా నిలిచేనాపద పద మని మనసు ఇపుడిలాజతపడమని అడుగుతోందిగా…అరె అరె అరె ఎందుకో ఇలాకుదురుగా నన్ను ఉండనీదుగాఆ… ఆ… పలికిన ప్రతి మాటలో తెలిసెను ప్రేమే ఇలాముడి పడి వెను వెంటనే నను విడిపోతే ఎలావదలదు మదిలోన మొదలైన ఆవేదనామరణములోనైనా లేదేమో ఈ […]

Hona Mere Lyrics in Telugu | Dhvani Bhanushali

మేరా పాత క్యూన్ తుమ్నే పూఛా నహీజో ఖో గయా క్యూన్ తుమ్నే ధూండా నహీ సామ్నే హూఁ బైతీ రహుఁ కబ్ తక్ బతావో ముఝేమేరీ తరఫ్ ముడ్డ్ భీ జావో ఐసే నా రెహనా ముఝేహోనా మేరే తుమ్ అభి క్యూన్ హో గయే అజ్నాబీ కిస్ సే బాతే కరు తుమ్ హో తో మైం భీ హూన్జానా హీ థా తో తుమ్ పెహ్లే ఈజ్ దిల్ సే జాతే నాహమ్ […]

Marana Mass lyrics in Telugu

Marana Mass lyrics in Telugu - Anteenti-com

రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి లాగ రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి లాగ టచ్ చేయకుండ చూసే దూరంగామరియాదా పోకుండా తిరిగొచ్చే బెగా గట్టా నడిచి వచ్చి గేటులన్ని దాటుకోస్తేగిట్టా దడలు పుట్టి దమ్ము దామారేస్లీవు మడత పెట్టి కాలర్ యెగరేసుకొస్తూజూలు విదిలిస్తే ఝుమ్ము ఝుమారే మరణం మాసు మరణం టఫ్ తరుణంఅతడి పేరే మనకు శరణంమాసు మరణం టఫ్ తరుణంస్టెప్పులేసి కిరణం రచ్చాడుకొగా రాయలో సాంగావూళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్దా పులి […]

Adi Penne lyrics in Telugu

అడి పెన్నే ఒరు మురై నీ సిరితాల్ఎన్ నెంజుకుల్లే మరై అడుక్కుమ్అడి పెన్నే ఓరు మురై నీ సిరితాల్ఎన్ నెంజుకుల్లే మరై అడుక్కుమ్ ఎన్ ఎనాదు ఇదయంతుడిక్కుమ్ ఇసైయిల్కవిధై ఒండ్రై ఎరుతిరునాయిఅధై విరుయిల్ కోర్తు ఉయిరిన్ ఉల్లెపార్వైయాలే సోల్గిరాయ్ ఉన్నోడు నానుం వారాఉన్నోడు నానుమ్ సాగఉన్ మాడి సాయవాఉన్ మాడి సాయవా ఉన్ పార్వై ఎన్నై కొల్లాసైంధేనే నానుమ్ మెల్లనీతన్ ఎన్ మన్నవనీతన్ ఎన్ మన్నవా ఓ…. ఉనదు సిరిప్పినిల్సీతరుం అర గినైపూక్కల్ రసితే వాసం పిరంద […]

Kuku Kuku song lyrics in Telugu

కుకూ కుకూ తథా తథా కల వెట్టికుకూ కుకూ పొందుల యారు మీన్ కోత్తికుకూ కుకూ తన్నియిల్ ఒడుమ్ తవలైక్కికుకూ కుకూ కంబలి పూచి తంగచి అల్లిమలర్ కోడి అంగధమేఓతర ఓతర సంధానమేముల్లై మలర్ కోడి ముత్తారమేఎంగూరు ఎంగూరు కుత్తలమే సురుక్కు పయ్యమ్మ వెత్తల మట్టయ్యమ్మసోమంద కాయమ్మ మఠం కొట్టుయమ్మతైయమ్మ తైయమ్మ ఎన్నా పన్నా మాయమ్మవల్లియమ్మ పేరండి సంగధియ కెల్లెండికన్నడియ కనమ్ది ఇంధర్రా పేరండి అన్నక్కిలి అన్నక్కిలి ఆది అలమరక్కెల వన్నక్కిలినల్లపాడి వజచొల్లి ఇంత మన్న కొడుతానే […]

Yemunnave pilla song lyrics in telugu

లేత లేగ దూడపిల్ల తాగేపొదుగులోని పాల రంగు నువ్వే పచ్చపైరు వోని ఒంటికేసుకొని ఏమున్నావేనింగి సాటున్న సినుకు నువ్వేసూటిగా దూకేసి తాకినవేఎలిసిపోని వాన జల్లు లాగా ఎమున్నావే ఓ… మల్లెపూలను కుళ్లుకునేలాఎమున్నావే పిల్ల… ఎమున్నావేతేనెటీగలన్నీ సుట్టుముట్టెలాఎమున్నావే పిల్ల… ఎమున్నావే సూరీడు సూడు పొద్దు దాటినా నిన్ను సుసి పోలేడేసీకటి ధాటినా సెందురుడు… దాగే లాగా ఎమున్నావే ఏమున్నావే పిల్ల… ఏమున్నావేఅంధంతో బంధించావేఏమున్నావే పిల్ల… ఏమున్నావేసూపుల్తో సంపేశావేఏమున్నావే పిల్ల… ఏమున్నావేమాటల్లో ముంచేశావేఏమున్నావే పిల్ల… ఏమున్నావేనవ్వుల్తో ఊపిరి ఆపేసావే ఓ… […]

Srimanthudu title song lyrics in Telugu

ఓ నిండు భూమినిను రెండు చేతులతోకౌగిలించమని పిలిచినదా… పిలుపు వినరామలుపు కనరా…పరుగువై పదపదరా… గుండె దాటుకునిపండుగైన కల పపిడి దారులనుతెరిచినదా… రుణము తీర్చేతరుణమిదిరాకిరణమై పదపదరా… ఓ ఏమి వదిలిఎటు కదులుతోందొమది మాటకైన మరి తలచినదా…మనిషి తనమేనిజము ధనమై పరులకై పద పదరా… మరలి మరలవెనుదిరగనన్న చిరునవ్వేనీకు తొలి గెలుపు కదా… మనసు వెతికేమార్గమిది రా .. మంచికై పద పద రా లోకం చీకట్లు చీల్చే ధ్యేయంనీ ఇంధనం…ప్రేమై వర్షించనీ… నీ ప్రాణం… సాయం సమాజమేనీ గేయం […]

Vasuthe Hindi song lyrics in Telugu

Lyrics in Telugu Song Vaaste Singers Dhvani Bhanushali & Nikhil D’Souza Music Tanishk Bagchi Lyrics Arafat Mehmood Label T-Series వసుతె జాన్ బి దూన్మై గవాఁ ఇమాన్ బి దూకీస్మతో క లిఖ మోడ్ దూబదలే మెయిఁ మై తేరేజో ఖుదా ఖుద్ బి దెజన్నతే సచ్ కాహుం చ్చోడ దూ తుంసె జయద మై న జాను,తుంసె ఖుద్ కో మై పెహచానుతుంసె బస్ మై అప్నా మాను, […]

Samajavaragamana Song Lyrics in Telugu || Ala Vaikuntapuram lo

Lyrics in Telugu నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళునీ కళ్ళకు కావలి కాస్తాయె కాటుకలా నా కలలునువ్ నులుముతుంటే ఎర్రగ కంది చిందేనే సెగలునా ఉపిరి గాలికి ఉయ్యాలలూగుతు ఉంటే ముంగురులు నువ్ నెట్టేస్తే ఎలా నిట్టూర్చవటే నిష్టూరపు విలవిలలు సామజవరగమనా నిను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్ప తగునాసామజవరగమనా నిను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్ప తగునా నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి […]