అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే

అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతేగిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతేభగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతేజయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || …

Read more

Aidu Kondalodu Swamy Ayyappa Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Aidu Kondalodu Swamy Ayyappa Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

అయ్యప్పో… అయ్యప్పా… ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్పఓ స్వామీ.. మా స్వామీ.. స్వామి అయ్యప్పాఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్పఓ స్వామీ.. మా స్వామీ.. స్వామి …

Read more

Ayyappa Swamiki Arati Mandiram Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Ayyappa Swamiki Arati Mandiram Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs pdf download-min

అయ్యప్ప స్వామికి అరిటి మందిరంకొబ్బరి మువ్వల పచ్చ తోరణంస్వామియే.. అయ్యప్పో..అయ్యప్పో.. స్వామియే..స్వామియే.. అయ్యప్పో..అయ్యప్పో.. స్వామియే..హరిహర తనయుడు అందరి దేవుడుహరిహర తనయుడు అందరి దేవుడుజాతిబేధము తెలియనివాడుస్వామియే.. …

Read more

Challandi Banthi Poolu Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Challandi-Banthi-Poolu-Telugu-Song-Lyrics-–-Dappu-Srinu-Ayyappa-Songs-pdf-download-min.png

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైచల్లండి సన్నజాజులుచల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనాచల్లండి సన్నజాజులుస్వాములు…చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైచల్లండి సన్నజాజులుచల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనాచల్లండి సన్నజాజులు గణపయ్య …

Read more

Ayyappa Swamini Kolavandira Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Ayyappa Swamini Kolavandira Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs pdf download-min

అయ్యప్ప స్వామిని కోలవండిరాచీకు చింత లేలారాఆత్మ విద్యానందించు గురువు స్వామిశబరిమలలో కొలువై ఉన్నాడు పదరాస్వామి….. అయ్యప్ప స్వామిని…అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండిమాలాధరులై రారండిపుట్టినందుకు ఒకసారైనాశబరిమలకు వెల్లాలిఅండిమనం …

Read more