శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

సదా బాలరూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రీమహాదంతివక్త్రాపి పంచాస్యమాన్యా |విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మేవిధత్తాం శ్రియం కాపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి …

Read more

Kaanunna kalyanam song lyrics

కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నదిస్వయంవరం మనోహరంరానున్న వైభోగం ఎటువంటిదిప్రతిక్షణం మరో వరం విడువని ముడి ఇది కదాముగింపులేని గాథగా తరముల పాటుగాతరగని పాటగాప్రతి జత సాక్షిగాప్రణయము …

Read more

Oh sita hey rama song lyrics

ఓ సీతా వదలనిక తోడౌతారోజంతా వెలుగులిడు నీడౌతా దారై నడిపేనే చేతి గీతచేయి విడువక సాగుతాతీరం తెలిపెనే నుదుటి రాతనుదుట తిలకమై వాలుతా కనులలో …

Read more

Inthandam song lyrics Telugu

ఇంతందందారి మళ్ళిందాభూమిపైకే చేరుకున్నదాలేకుంటేచెక్కి ఉంటారాఅచ్చు నీలా శిల్ప సంపదా జగత్తు చూడనీమహత్తు నీదేలేనీ నవ్వు తాకితరించె తపస్సీలా నిశీదులన్నీ తలొంచే తుషారాణివా విసుక్కునె వెళ్ళాడు …

Read more

Lalana lyrics in Telugu

నది మదిలో కడలిలామేఘాన నది మెదిలేసరాగం స్వరాన్నే వినే చోటే ఆశే అదుపుదాటే తనువు తూలిందేప్రేమంటే పేరాసే మెరిసే మినుకుల హే, తెలియని తారా …

Read more

Vaji Vaji song lyrics in Telugu

నవ్వుల్ నవ్వుల్మువ్వల్ మువ్వల్… పువ్వలే నవ్వుల్ నవ్వుల్నావల్లే మువ్వల్ మువ్వల్నా తియ్యని ఆశల పులతడినీ లావణ్యానికి మొక్కుబడినీ కాటుక కళ్ళకి జారిపడిపని పడి ఇటు …

Read more

Sivaji Style Song Lyrics in Telugu

ఆహ్ గివ్ మీ వన్ టన్న హైయర్ఆహ్ గివ్ మీ టు టన్న హైయర్ఆహ్, గివ్ మీ త్రి టన్న సొమెథింగ్ ఒక బండి …

Read more

Balleilakka Song Lyrics In Telugu

ఇందురుడో చందురుడో ఎవరితాడో టక్కున చెప్పాపాపారాయుడి మనవడు ఇతడ ఇతడ టక్కున చెప్పా మారుడు మారుడు మారుడు ఇతడాపంజా విసిరిన బెబ్బులి ఇతడాగరడి చేసేడి …

Read more

Sahana Song Lyrics in Telugu | Shivaji The Boss movie songs Lyrics

సహనా శ్వాస వీచెనో… సహారా పువ్వాయి పూచేనోసహారా.. పువ్వయి పొచెనో సహనా శ్వాస వీచెనో ఆ నింగిలో తళ్లుకువేయి వసుందర దిగిరావెండి వెన్నెలే ఇంటికే …

Read more

Backbenchers song lyrics Telugu

Backbenchers song lyrics Telugu హృదయం చేసే సడి నీవే అని అంటున్నాప్రాణం కాదంటున్నాకథనం మారే తరుణమో లో నేను ఉన్నాస్నేహం కావాలనుకున్నా నవ్వే …

Read more

Miles of love lyrics Telugu | Teliyade Teliyade Song Lyrics In Telugu

తెలియదే తెలియదే ఇదివరకెపుడైనమనసుకే ప్రేమొకటుందనినిజమిదే రుజువిదే ఎదలో మొదలైంది అలజడే ఏమౌనో అనిపరిచయమొక వింతగా మలిచేను కలిసేంతగామరి మరి తలచే నిన్నిలా మరవలేనంతఅడుగులు ఎటు …

Read more

Hona Mere Lyrics in Telugu | Dhvani Bhanushali

Hona Mere Lyrics Telugu మేరా పాత క్యూన్ తుమ్నే పూఛా నహీజో ఖో గయా క్యూన్ తుమ్నే ధూండా నహీ సామ్నే హూఁ …

Read more